70 lat Pogoni Lębork

Facebook

Wyszukiwarka

Sponsor techniczny

KiK
wyb.jpg

Pogoń - Gryf Słupsk. Komunikat porządkowy Drukuj
Wpisał: Organizator   
19.06.2015.
pogon_gryfslupsk_net.jpgMecze derbowe wiążą się ze zwiększonym zainteresowaniem widzów i emocjami nie tylko sportowymi. W związku z tym przed, w trakcie i po meczu Pogoń Lębork – Gryf Słupsk na stadionie i wokół niego będą obowiązywały inne zasady. Wyłączony z użytkowania będzie parking przy Pływalni „RAFA”, a porządku na obiekcie pilnować będą wykwalifikowani pracownicy agencji ochrony. Przypominamy o przestrzeganiu zapisów regulaminu stadionu i meczu (w załączeniu), a przede wszystkim zakazu wnoszenia na obiekt przedmiotów niebezpiecznych, a także wnoszenia i spożywania alkoholu.
Decyzją Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Pomorskiego Związku Piłki Nożnej z związku nie przysłaniem w terminie, ani do dnia dzisiejszego listy wyjazdowej kibice gości nie zostaną wpuszczeni na obiekt.

W załączeniu Regulamin meczu piłki nożnej pomiędzy LKS „Pogoń” Lębork – „Gryf” Słupsk S.A. w dniu 20.06.2015 r.:

Regulamin meczu piłki nożnej o mistrzostwo IV ligi Pomorskiego Związku Piłki Nożnej pomiędzy LKS „Pogoń" Lębork - „Gryf" Słupsk S.A. w dniu 20.06.2015 r.

Punkt 1 Zakres obowiązywania

1.1 Niniejszy Regulamin meczu piłki nożnej o mistrzostwo IV ligi Pomorskiego Związku Piłki Nożnej zaplanowany do rozegrania w dniu 20.06.2015 r. o godzinie 1700 na Stadionie Miejskim przy ul. Kusocińskiego 56 w Lęborku pomiędzy drużynami LKS „Pogoń" Lębork - „Gryf" Słupsk S.A niebędącego imprezą masową (zwany dalej ''Regulaminem'') wraz ze stosownymi przepisamiobowiązującego prawa obowiązuje wszystkie osoby, które przebywają na terenie imprezy.

1.2 Teren imprezy (zwany dalej „Stadionem") obejmuje całość powierzchni dostępnej wyłącznie za okazaniem wejściówki, identyfikatora, akredytacji, zaproszenia na mecz, w tym wszelkie wejścia i wyjścia, jak również wszelkie inne oficjalne strefy i infrastrukturę.

Punkt 2 Sposób organizacji meczu piłki nożnej

2.1 Regulamin określa warunki uczestnictwa kibiców, a także obowiązki Organizatora na przedmiotowych zawodach w ramach rozgrywek określonych niniejszym regulaminem.

2.2 Wstęp na Stadion jest możliwy wyłącznie za okazaniem ważnej wejściówki

2.3 Organizator może zezwolić na wstęp na Stadion na innych warunkach, tj. w szczególności na podstawie identyfikatora, akredytacji, zaproszenia, innego rodzaju przepustki. Wejściówki nabyte z nielegalnych źródeł uznaje się za nieważne.

2.4 Organizator zobowiązany jest do wyznaczenia kierownika do spraw bezpieczeństwa posiadającego uprawnienia zgodne z obowiązującymi wymogami lub innej osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo podczas meczu z ramienia klubu.

2.5 Organizator zapewnia odpowiednią liczbę osób do zapewnienia bezpieczeństwa podczas przebiegu meczu piłki nożnej

2.6 Organizator, z uwzględnieniem punktu 2.2 i 2.3 odmawia wstępu na Stadion lub przebywania na nim osobie:
a) wobec której orzeczono zakaz wstępu na mecze piłki nożnej a który odnosi się do danego meczu;
b) rażąco naruszającej postanowienia niniejszego Regulaminu;
c) nieposiadającej dokumentu pozwalającego na identyfikację osoby uczestniczącej w imprezie;
d) znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
e) posiadającej broń lub inne przedmioty mogące w ocenie Organizatora stanowić zagrożenie, w tym m.in.: butelki, puszki, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały niebezpieczne pożarowo, napoje alkoholowe, środki odurzające lub psychotropowe;
f) zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
g) używającej przedmiotów w celu utrudnienia lub uniemożliwienia identyfikacji, a w szczególności zasłaniających twarz;
h) używającej przedmiotów wytwarzających niewspółmierny do okoliczności hałas, w tym trąbek lub gwizdków, z uwagi na możliwość zagłuszenia podawanych komunikatów lub zagrożenia dla zdrowia innych uczestników meczu;
i) wchodzącej na obszary nieprzeznaczone dla uczestników imprezy, tj. płytę boiska, pomieszczenia służbowe, płoty, maszty, itp.;
j) rzucającej jakimikolwiek przedmiotami na płytę boiska lub w innych uczestników imprezy;
k) rozniecającej lub podsycającej ogień, odpalającej petardy, fajerwerki, świece dymne oraz inne środki pirotechniczne;
l) głoszącej lub wywieszającej hasła, symbole, o treści politycznej, religijnej, ksenofobicznej, wulgarne, obraźliwe, rasistowskie, itp.;
m) załatwiającej potrzeby fizjologiczne poza toaletami;
n) zaśmiecającej teren Stadionu, niszczącej jego urządzenia poprzez malowanie, oklejanie, uszkadzanie.

Punkt 3 Kontrola podczas wejścia na mecz

3.1 Członkowie służb Organizatora są upoważnieni do wezwania osoby celem poddania się kontroli - w tym z wykorzystaniem środków technicznych - czy dane osoby stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a w szczególności, czy są pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających bądź w posiadaniu broni lub innych niedozwolonych przedmiotów.

3.2 Osoby niestosujące się do wytycznych Organizatora (lub upoważnionej osoby wyznaczonej przez Organizatora) i stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, bądź objęte zakazem wstępu na dany mecz piłki nożnej nie zostaną wpuszczone na Stadion.

3.3 Organizator może wprowadzić dalsze wyjątkowe środki kontroli w celu zapobieżenia zagrożenia życia, zdrowia lub mienia bądź zmniejszenia lub wyeliminowania takiego zagrożenia.

Punkt 4 Obowiązki uczestnika meczu piłki nożnej


4.1 Od momentu wejścia na Stadion, wszystkie osoby zobowiązane są:
a) postępować w taki sposób, by nie wyrządzić krzywdy, nie zranić, niepotrzebnie nie blokować innych osób bądź im nie zagrażać i nie przeszkadzać ani nie uszkodzić czegokolwiek;
b) stosować się do niniejszego Regulaminu oraz wytycznych Organizatora (lub upoważnionej osoby wyznaczonej przez Organizatora).

4.2 Jeżeli ktokolwiek poweźmie informację lub wiadomość o szkodzie wyrządzonej w mieniu lub na osobie, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora (lub upoważnioną osobę wyznaczoną przez Organizatora).

4.3 Wytyczne wydane przez członków służb muszą być przestrzegane, a odmowa współpracy może skutkować usunięciem ze Stadionu.

Punkt 5 Warunki uczestnictwa


5.1 Zabrania się wnoszenia i posiadania na Stadionie:
a) przedmiotów niebezpiecznych, w tym w szczególności broni palnej, pneumatycznej, gazowej oraz innych przedmiotów, które mogłyby zostać wykorzystane jako broń lub do zadawania ran ciętych, pchnięć lub ran kłutych bądź jako pociski, w tym także parasoli o ostrym zakończeniu;
b) materiałów wybuchowych oraz wyrobów pirotechnicznych, w tym fajerwerków, kul świecących, rac, lamp stroboskopowych, mieszanek dymnych, świec dymnych;
c) wszelkiego rodzaju napoi alkoholowych, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
d) wszelkiego rodzaju butelek, kubków, dzbanków lub puszek, jak również innych przedmiotów wykonanych z tworzywa sztucznego, szkła lub innego kruchego, tłukącego lub szczególnie twardego materiału;
e) materiałów o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, politycznym, religijnym;
f) wszelkich materiałów lub przedmiotów promocyjnych lub komercyjnych za wyjątkiem materiałów dopuszczonych przez Organizatora;
g) pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących, łatwopalnych lub farbujących;
h) dużych rozmiarów drzewców flagowych bądź banerów; dozwolone są jedynie elastyczne maszty plastikowe i tzw. maszty podwójne, których długość nie przekracza 1 m, a średnica 1 cm;
i) przedmiotów wytwarzających niewspółmierny do okoliczności hałas, w tym w szczególności wszelkich przedmiotów z napędem mechanicznym lub elektrycznym;
j) dużych i nieporęcznych przedmiotów takich jak kaski, drabiny, stołki, (składane) krzesła, pudła;
k) dużych ilości papieru i/lub rolek papieru;
l) wskaźników laserowych.

5.2 Powyższa lista nie jest wyczerpująca. W razie wątpliwości co do przedmiotu wnoszonego na Stadion, odpowiedni członek służb Organizatora jest odpowiedzialny za określenie przedmiotów niedozwolonych i dozwolonych.

5.3 Bez wyraźnego zezwolenia Organizatora na Stadion nie mogą być wnoszone/wprowadzane:
a) zwierzęta za wyjątkiem psów - przewodników;
b) transparenty lub flagi o wymiarach większych niż 2,0 m x 1,5 m.

5.4 Powyższa lista nie jest wyczerpująca. W razie wątpliwości co do przedmiotu wnoszonego na Stadion, odpowiedni członek służb Organizatora jest odpowiedzialny za określenie przedmiotów niedozwolonych i dozwolonych.

5.5 Zabrania się podejmowania na terenie Stadionu między innymi następujących działań:
a) używania elementów odzieży lub przedmiotów do zakrywania twarzy, celem uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji;
b) rzucania przedmiotami lub wylewania płynów, a w szczególności w kierunku innej osoby lub terenu wokół boiska bądź samego boiska;
c) rozniecania i podsycania ognia, odpalania sztucznych ogni, rac lub innych materiałów pirotechnicznych;
d) spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie
działających środków;
e) wyrażania lub rozpowszechniania propagandy i materiałów lub sloganów i symboli o charakterze politycznym, religijnym, rasistowskim, ksenofobicznym;
f) postępowania w sposób, który może być interpretowany przez innych jako prowokujący, stwarzający zagrożenie, dyskryminujący, wulgarny lub obraźliwy;
g) sprzedaży towarów i biletów, dystrybucji materiałów drukowanych i prowadzenie wszelkich zbiórek lub podejmowania innych działań promocyjnych lub komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora (lub upoważnionej osoby wyznaczonej przez Organizatora);
h) wchodzenia na teren nieprzeznaczony dla publiczności w tym boisko lub teren wokół boiska/pola gry;
i) wspinania się na lub przez konstrukcje i instalacje, które nie zostały wyraźnie przeznaczone do tego celu;
j) pisania lub malowania na elementach konstrukcji, instalacji lub przejść bądź przytwierdzania do nich czegokolwiek;
k) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami;
l) zaśmiecania Stadionu poprzez wyrzucanie przedmiotów takich jak odpady, opakowania, puste pojemniki itp.;
m) stania na siedziskach/krzesełkach na trybunach;
n) wszelkich innych zachowań niedozwolonych, niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczestników lub porządku publicznego.

5.6 Jakiekolwiek naruszenie Regulaminu meczu może skutkować, w szczególności:
a) wezwaniem do opuszczenia Stadionu oraz możliwością przekazania policji;
b) anulowaniem i unieważnieniem danego biletu oraz uniemożliwieniem kupna biletów na kolejne mecze organizowane przez Organizatora;
c) podjęciem przez Organizatora oraz inne upoważnione osoby lub podmioty stosownych kroków prawnych;
d) podjęciem działań na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Punkt 6 Rejestracja podczas przebiegu meczu piłki nożnej


6.1 Osoby obecne na meczu zgadzają się, że ich głos, wizerunek i podobizna mogą zostać nieodpłatnie wykorzystane w transmisji na żywo lub z odtworzenia, za pośrednictwem ekranów wizyjnych i innych metod przesyłu i rejestracji danych, na fotografii lub za pośrednictwem innych współczesnych i/lub przyszłych technologii medialnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

6.2 Bez zgody organizatora osoby obecne na meczu nie mogą rejestrować, wykorzystywać ani przesyłać dźwięku, obrazu lub opisu Stadionu lub meczu (w tym wyniku, statystyki, informacji lub innych danych dotyczących meczu) do użytku innego niż prywatny. Zabronione jest rozpowszechnianie przez internet, radio, telewizję lub za pośrednictwem innych współczesnych lub przyszłych mediów, dźwięku, obrazu, opisu, nagrań, wyniku lub statystyki ze Stadionu lub meczu w całości lub w części bądź pomaganie innej osobie w takich działaniach.

Punkt 7 Zakres stosowania


7.1 Przepisy niniejszego regulaminu są obowiązujące w całości dla meczu piłki nożnej zaplanowanego do rozegrania w dniu 20.06.2015 r. o godzinie 1700 na Stadionie Miejskim przy ul. Kusocińskiego 56 w Lęborku pomiędzy drużynami LKS „Pogoń" Lębork - „Gryf" Słupsk S.A
 

IV liga - tabela i wyniki

logo_zlote.gif 
Sponsorzy