kontrola_2021.jpgRadni miejscy przyjęli dziś (29.04.2021) na sesji protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie dużej kontroli miejskiej dotacji dla Klubu Pogoń Lębork. Kontrola pod nazwą „Kontrola LKS Pogoń” w zakresie wydatkowania w 2019 roku środków publicznych przekazanych przez Gminę Miasto Lębork” prowadzona była w okresie od 20 września do 31 grudnia 2020 roku.

Skład kontrolny w składzie radnych Łukasza Kuriaty i Łucjana Łagi zgodnie z protokołem skontrolowali efektywność wydatkowania środków publicznych, przekazanych przez Gminę Miasto Lębork w roku 2019. W ramach szczegółowej kontroli, cytując protokół: „Sprawdzono wszystkie dokumenty finansowe Klubu, katalog rodzajowy kosztów jest aktualny i dotyczy działalności statutowej Klubu i jednocześnie dotyczy realizacji zadania publicznego. Wszystkie koszty Klubu potwierdzone są dokumentami źródłowymi – w postaci faktur, rachunków za ryczałty sędziowskie, wyciągów bankowych i dowodów potwierdzających dokonanie wpłat. Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń co do celowości, legalności i gospodarności poniesionych wydatków sfinansowanych dotacją przyznaną przez Gminę Miasto Lębork w roku 2019 na Lęborski Klub Sportowy Pogoń”.

We wnioskach i zaleceniach Komisja Rewizyjna w składzie radnych: Krzysztof Świątczak – przewodniczący, Tomasz Sopyłło – wiceprzewodniczący, Łukasz Kuriata i Łucjan Łaga nie wniosła uwag dotyczących wydatkowania środków przez Klub i jednogłośnie przyjęła protokół z kontroli.

W zakresie kontroli były wydatki dotyczące sekcji piłki nożnej i tenisa stołowego.

kontrola_2021.jpg